» » Биология 7- сынып. Жиынтық бағалауға арналған әдістемелік нұсқаулықтар

Биология 7- сынып. Жиынтық бағалауға арналған әдістемелік нұсқаулықтар

01 май 2018, Вторник
12 256
0

Жиынтық бағалауға арналған әдістемелік нұсқаулықтар
Биология
7- сынып
Әдістемелік ұсыныстар мұғалімге 7-сынып оқушыларына "Биология" пәні бойынша
жиынтық бағалауды жоспарлау, ұйымдастыру және өткізуге көмек құралы ретінде
құрастырылған. Әдістемелік ұсыныстар (қазақ тілінде білім беретін) 7-сыныптың "Биология"
пәні бойынша оқу бағдарламасы мен оқу жоспарының негізінде дайындалған.
Бөлім / ортақ тақырып бойынша жиынтық бағалаудың Тапсырмаы мұғалімге
оқушылардың тоқсан бойынша жоспарланған Оқу мақсатына жету деңгейін анықтауға
мүмкіндік береді.
Әдістемелік ұсыныстарда бөлім / ортақ тақырып бойынша жиынтық бағалауды
өткізуге арналған Бағалау критерийі мен дескрипторлары бар Тапсырма ұсынылған. Сондай-
ақ, жинақта оқушылардың оқу жетістіктерінің мүмкін деңгейлері (рубрикалар) сипатталған.
Дескрипторлары мен балдары бар Тапсырма ұсыныс түрінде берілген.
Әдістемелік ұсыныс негізгі мектеп мұғалімдеріне, мектеп әкімшілігіне, білім беру
бөлімінің әдіскерлеріне, критериалды бағалау бойынша мектеп, өңірлік үйлестірушілеріне
және басқа да мүдделі тұлғаларға арналған.
Әдістемелік ұсыныстарды дайындау барысында ресми интернет - сайттағы
қолжетімді ресурстар (суреттер, фотосуреттер, мәтіндер, аудио және бейнематериалдар)
қолданылды.
2
Мазмұны
1-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМА .......... 4
«Экожүйелер» бөлімі бойынша жиынтық бағалау ....................................................................... 4
«Тірі ағзаларды жүйелеу» бөлімі бойынша жиынтық бағалау .................................................. 8
«Жасушалық биология Су және органикалық заттар» бөлімі бойынша жиынтық бағалау .. 11
2 -ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМА ....... 15
«Заттардың тасымалдануы» бөлімі бойынша жиынтық бағалау .............................................. 15
«Тірі ағзалардың қоректенуі» бөлімі бойынша жиынтық бағалау ........................................... 19
«Тыныс алу» бөлімі бойынша жиынтық бағалау ....................................................................... 22
3-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМА ........ 26
«Бөліп шығару» бөлімі бойынша жиынтық бағалау .................................................................. 26
«Қозғалыс» бөлімі бойынша жиынтық бағалау .......................................................................... 29
«Координация және реттелу» бөлімі бойынша жиынтық бағалау ........................................... 32
4 -ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМА ....... 35
«Тұқымқуалау мен өзгергіштік» бөлімі бойынша жиынтық бағалау ....................................... 35
«Көбею. Өсу және даму» бөлімі бойынша жиынтық бағалау ................................................... 38
«Микробиология және биотехнология» бөлімі бойынша жиынтық бағалау........................... 42
3
1-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМА
«Экожүйелер» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Оқу мақсаты 7.3.1.1 Жергілікті жер экожүйесі қоршаған орта
факторларының тірі ағзалардың тіршілік әрекеті мен
таралуын зерттеу
7.3.1.3 Қоректік тізбектер және қоректік торларды құрастыру
Бағалау критерийі Білім алушы
• Экологиялық факторлардың әсерін зерделейді
• Қоректік тізбектер және қоректік торлар құрастырады
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Жоғары деңгей дағдылары
Орындау уақыты 20 минут
Тапсырма
1. Төмендегі ұғымдарға анықтама беріңіз.
a) «экожүйе»-
b) «ағзалардың бірлестіктері»-
c) «биосфера»-
2. Суретті қарастырыңыз.
(а) Ор қоян тіршілік ететін экожүйені анықтаңыз.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(b) Ор қоян тіршілік ететін экожүйені сипаттаңыз.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(с) Ор қоянның тіршілігіне әсер ететін 2 экологиялық факторды сипаттаңыз.
_____________________________________________________________________________
4
3. Суретті қарастырыңыз.
(а) Өндірушілер, тұтынушылар, ыдыратушыларды анықтаңыз.
Өндірушілер Тұтынушылар Ыдыратушылар
(b) Суретті пайдаланып, жайылымдық және детритті қоректік тізбектің сызбасын құрыңыз.
Бағалау критерийі Тапсырма

Дескриптор Балл
Білім алушы
Экологиялық
факторлардың әсерін
зерделейді
1 «экожүйе» ұғымына анықтама береді; 1
«ағзалардың бірлестіктері» ұғымына
анықтама береді;
1
«биосфера» ұғымына анықтама береді; 1
2 Ор қоян тіршілік ететін экожүйені
анықтайды;
1
Ор қоян тіршілік ететін экожүйені
сипаттайды;
1
Ор қоянның тіршілігіне әсер ететін
биотикалық факторды сипаттайды;
1
Ор қоянның тіршілігіне әсер ететін
абиотикалық факторды сипаттайды.
1
Қоректік тізбектер және
қоректік торлар
құрастырады
3 суреттен өндірушілерді анықтайды; 1
суреттен тұтынушыларды анықтайды; 1
суреттен ыдыратушыларды анықтайды; 1
суретті пайдалана отырып жайылымдық
қоректік тізбекті құрады;
1
суретті пайдалана отырып детритті
қоректік тізбекті құрады;
1
Барлығы 12
5
«Экожүйелер» бөлімі бойынша
жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика
Білім алушының аты-жөні __________________________________________
Бағалау критерийі Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен Орташа Жоғары
Экологиялық
факторлардың әсерін
зерделейді
Экологиялық факторлардың әсерін
зерделеуде қиналады
«Экожүйе»/ «ағзалар
бірлестіктері» / «биосфера»
ұғымдарын / экожүйе түрін/
ағзаға әсер ететін абиотикалық /
биотикалық факторды анықтауда
/ экожүйені / қоршаған орта
факторларының тірі ағзалардың
тіршілік әрекеті мен таралуына
әсерін сипаттауда қателіктер
жібереді
Экологиялық факторлардың
әсерін дұрыс зерделейді
Қоректік тізбектер және
қоректік торлар
құрастырады
Қоректік тізбектер және қоректік
торлар құрастыруда қиналады
Жайылымды / детритті қоректік
тізбектер құруда қателіктер
жібереді
Қоректік тізбектер және
қоректік торлар құрастырады
7
«Тірі ағзаларды жүйелеу» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Оқу мақсаты 7.1.1.1 Жүйелеудің маңызын түсіндіру
7.1.1.2 Жүйеленуде тірі ағзалардың орнын анықтау
Бағалау критерийі Білім алушы
• Жүйелеудің маңызын сипаттайды
• Біржасушалы және көпжасушалы ағзалардың
құрылысының ерекшеліктерін ажыратады
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Қолдану
Жоғары деңгей дағдылары
Орындау уақыты 20 минут
Тапсырма
1. (а) Тірі ағзаларды жүйелеудің дұрыс ретін анықтаңыз.
А. түр, тұқымдас, туыс, отряд, класс, тип,тип тармағы, патшалық
В. түр, туыс, тұқымдас, отряд, класс, тип тармағы,тип, патшалық
С. түр, туыс, отряд, тұқымдас, класс,тип, тип тармағы, патшалық
D. тұқымдас, түр, туыс,тип, отряд, класс, тип тармағы, патшалық
(b) Ағзаларды жүйелеудің маңызын түсіндіріңіз.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2. Суретті қарастырыңыз
А кірпікшелі кебісше В суық торғай
(а) Осы екі ағзаның ерекше белгілерін көрсетіңіз.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(b) В әрпімен бейнеленген жануардың 2 артықшылығын жазыңыз.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3. (а) Патшалықтардың атауын жазыңыз.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
8
(b) Патшалықтардың айырмашылықтарын сипаттаңыз.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Бағалау критерийі Тапсырма

Дескриптор Балл
Білім алушы
Жүйелеудің маңызын
сипаттайды
1 жүйелеудің дұрыс ретін белгілейді; 1
жүйелеудің маңызын түсіндіреді; 1
Біржасушалы және
көпжасушалы ағзалардың
құрылысының
ерекшеліктерін
ажыратады
2 біржасушалы ағзалардың негізгі
ерекшелігін ажыратады;
1
көпжасушалы ағзалардың негізгі
ерекшелігін ажыратады;
1
суық торғайдың бір артықшылығын
көрсетеді;
1
суық торғайдың екінші
артықшылығын көрсетеді;
1
патшалықтардың атауын жазады; 1
патшалықтардың
айырмашылықтарын сипаттайды.
1
Барлығы 8
9
3
«Тірі ағзаларды жүйелеу» бөлімі бойынша
жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика
Білім алушының аты-жөні __________________________________________
Бағалау критерийі Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен Орташа Жоғары
Жүйелеудің маңызын
сипаттайды.
Жүйелеудің маңызын сипаттауда
қиналады.
Жүйелеуді реттілігін анықтауда /
маңызын сипаттауда қателіктер
жібереді.
Жүйелеудің маңызын сипаттайды.
Біржасушалы және
көпжасушалы ағзалардың
құрылысының ерекшеліктерін
ажыратады.
Біржасушалы және
көпжасушалы ағзалардың
құрылысының ерекшеліктерін
ажыратуда қиналады.
Біржасушалы / көпжасушалы
ағзалардың құрылысының
ерекшеліктерін ажыратуда / суық
торғайдың артықшылығын
көрсетуде / патшалықтарды
анықтауда / салыстыруда қателіктер
жібереді.
Біржасушалы және көпжасушалы
ағзалардың құрылысының
ерекшеліктерін дұрыс ажыратады.
10
«Жасушалық биология Су және органикалық заттар» бөлімі бойынша жиынтық
бағалау
Оқу мақсаты 7.4.2.1 Жасуша, ұлпа, мүше, мүшелер жүйелері түсініктері
7.4.2.2 Өсімдіктер және жануарлар жасушаларын ажырату
7.4.1.1 Судың қасиеті мен тірі ағзалар үшін маңызын
сипаттау
7.4.1.3 Азық түліктерде көмірсулар, нәруыздар, және
майлардың бар екендігін дәлелдеу
Бағалау критерийі Білім алушы
• Жасуша, ұлпа, мүше, мүшелер жүйелерін
түсіндіреді
• Өсімдіктер мен жануарлар жасушаларының
құрылыс ерекшеліктерін анықтайды
• Судың қасиеті мен тірі ағзалар үшін маңызын
анықтайды
• Азық-түлік құрамындағы органикалық заттарды
зерделейді
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Білу және түсіну
Қолдану
Орындау уақыты 20 минут
Тапсырма
1. Суреттерді қарастырыңыз.
(а) Тіршілік деңгейін қарапайымнан бастап күрделену ретін белгілеңіз және атауларын
жазыңыз.
A B C D E
5 __________________________
4 __________________________
3 __________________________
2 __________________________
1 __________________________
(b) Тіршіліктің А және В деңгейіне анықтама беріңіз.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
11
(с) Қалай ойлайсыз ағзада жасуша көп пе әлде ұлпа ма? Жауабыңызды түсіндіріңіз.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2. Өсімдік пен жануар жасушасын салыстырыңыз. Жасушалардың салыстырмалы
белгелерін кестеге толтырыңыз.
Белгілері Өсімдік жасушасы Жануар жасушасы
3. Судың тірі ағзалар үшін маңызын анықтаңыз.
A. еріткіш
B. жасушаның термореттелуіне қатысады
C. ағзадағы үдерістердің жүру жылдамдығын арттырады
D. жасушаның осмостық қысымын реттейді
E. жасуша цитоплазмасының құрамына кіреді
F. тітіркенушілікті қамтамасыз етеді
G. энергия көзі қызметін атқарады
H. ағзаны сусызданудан сақтайды
I. теріні ылғалдандырып тұрады
4. Картоп, жаңғақ дәндерінде органикалық заттардың бар екенін анықтау жолдарын
ұсыныңыз.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
12
Бағалау критерийі Тапсырма

Дескриптор Балл
Білім алушы
Жасуша, ұлпа, мүше,
мүшелер жүйелерін
түсіндіреді
1 тіршілік деңгейлерінің ретін анықтайды; 1
тіршілік деңгейлерінің атауларын жазады; 1
А және В тіршілік деңгейлерін сипаттайды; 1
ағза құрамындағы жасуша мен ұлпа
қатынасын анықтайды;
1
жасуша мен ұлпа ұғымдарын сипаттайды; 1
Өсімдіктер мен
жануарлар
жасушаларының
құрылыс
ерекшеліктерін
анықтайды
2 салыстырмалы белгілерді анықтайды; 1
белгілерге сәйкес өсімдік жасушасын
сипаттайды;
1
белгілерге сәйкес жануар жасушасын
сипаттайды;
1
Судың қасиеті мен тірі
ағзалар үшін маңызын
анықтайды
3 судың биологиялық қасиетін анықтайды; 1
судың физикалық қасиетін анықтайды; 1
судың химиялық қасиетін анықтайды; 1
Азық-түлік
құрамындағы
органикалық заттарды
зерделейді
4 көмірсуды анықтау жолын сипаттайды; 1
ақуызды анықтау жолын сипаттайды. 1
Барлығы 13
13
«Жасушалық биология Су және органикалық заттар» бөлімі бойынша
жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика
Білім алушының аты-жөні __________________________________________
Бағалау критерийі Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен Орташа Жоғары
Жасуша, ұлпа, мүше,
мүшелер жүйелерін
түсіндіреді
Жасуша, ұлпа, мүше, мүшелер
жүйелерін түсіндіруде
қиналады
Тіршілік деңгейінің ретін
анықтауда/ аталған тіршілік
деңгейлеріне анықтама
беруде/жасуша / ұлпа ұғымдарын
түсіндіруде қателіктер жібереді
Жасуша, ұлпа, мүше, мүшелер
жүйелерін түсіндіреді
Өсімдіктер мен жануарлар
жасушаларының құрылыс
ерекшеліктерін анықтайды
Өсімдіктер мен жануарлар
жасушаларын ажыратуға
қиналады
Өсімдіктер / жануарлар
жасушаларын салыстыратын
белгілерді анықтауда / оларды
сипаттауда қателіктер жібереді
Өсімдіктер мен жануарлар
жасушаларын дұрыс ажыратады.
Судың қасиеті мен тірі
ағзалар үшін маңызын
анықтайды
Судың қасиеті мен тірі ағзалар
үшін маңызын анықтауда
қиналады
Судың биологиялық / химиялық /
физикалық қасиеттерін анықтауда
қателіктер жібереді
Судың қасиеті мен тірі ағзалар
үшін маңызын дұрыс
анықтайды.
Азық-түлік құрамындағы
органикалық заттарды
зерделейді
Азық-түлік құрамындағы
органикалық заттарды
зерделеуде қиналады
Азық-түлік құрамындағы көмірсу /
ақуызды анықтау жолдарын
ұсынуда қателіктер жібереді
Азық-түлік құрамындағы
органикалық заттарды
зерделейді
14
2 –ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМА
«Заттардың тасымалдануы» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Оқу мақсаты 7.1.3.1 Тірі ағзалардағы қоректік заттардың тасымалының
маңызын түсіндіру
7.1.3.4 Тамыр және сабақтың құрылысы мен қызметі
арасындағы байланысты сипаттау
7.1.3.6 Жануарларда заттар тасымалына қатысатын
мүшелерді танып білу
Бағалау критерийі Білім алушы
• Тірі ағзалардағы қоректік заттар тасымалын
зерделейді
• Тамыр мен сабақтың құрылысын және қызметін
анықтайды
• Жануарларда заттар тасымалына қатысатын
мүшелерді анықтайды
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Білу және түсіну
Жоғары деңгей дағдылары
Орындау уақыты 20 минут
Тапсырма
1. Қан айналым жүйесінің маңызын түсіндіріңіз. Тасымалданатын заттарға мысал келтіріңіз.
2. Сабақтың көлденең кесіндісін қарастырыңыз.
(а) Сабақтың ішкі құрылымдарының атауларын суретпен сәйкестендіріңіз.
А. Тоз
В. Өң
15
С. Өзек
D. камбий
E. тін
F. сүрек
(b) Қабық пен камбийдің құрылысы мен қызметін сипаттаңыз.
Құрылым Құрылысы Қызметі
Қабық
Камбий
(с) Сабақ пен тамыр арқылы су және минералды заттардың тасымалдануын сипаттаңыз.
3. (а) Өзен шаянының 1 және 2 санымен берілген мүшелерін анықтаңыз.
1. __________________________
2. __________________________
(b) Өзен шаянының заттар тасымалдау ерекшеліктерін түсіндіріңіз.
Бағалау критерийі Тапсырма

Дескриптор Балл
Білім алушы
Тірі ағзалардағы
қоректік заттар
тасымалын зерделейді
1 жануарлардағы қанайналым жүйесінің
маңызын сипаттайды;
1
тасымалданатын заттарға мысал 1
16
келтіреді;
Тамыр мен сабақтың
құрылысын және
қызметін анықтайды
2 суреттен тоз бен өңді көрсетеді; 1
суреттен өзек пен камбийді көрсетеді; 1
суреттен тін мен сүректі көрсетеді; 1
қабықтың құрылысы мен қызметін
жазады;
1
камбийдің құрылысы мен қызметін
жазады;
1
су және минералды заттардың сабақ пен
тамыр арқылы тасымалдану үдерісін
сипаттайды;
1
Жануарларда заттар
тасымалына қатысатын
мүшелерді анықтайды
3 Өзен шаянының 1 санымен белгіленген
тасымалдау мүшесінің атауын жазады;
1
Өзен шаянының 2 санымен белгіленген
тасымалдау мүшесінің атауын жазады;
1
омыртқасыз жәндіктердің тасымалдау
мүшелерінің ерекшеліктерін түсіндіреді.
1
Барлығы 11
«Заттардың тасымалдануы» бөлімі бойынша
жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика
Білім алушының аты-жөні __________________________________________
Бағалау критерийі Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен Орташа Жоғары
Тірі ағзалардағы қоректік заттар
тасымалын зерделейді
Тірі ағзалардағы қоректік
заттар тасымалын зерделеуде
қиналады
Тірі ағзалардағы қоректік заттар
тасымалының маңызын
түсіндіруде / мысал келтіруде
қателіктер жібереді
Тірі ағзалардағы қоректік
заттар тасымалын зерделейді
Тамыр мен сабақтың
құрылысын және қызметін
анықтайды
Тамыр мен сабақтың
құрылысын және қызметін
анықтауда қиналады
Тамыр мен сабақтың
құрылымын анықтауда /
құрылысы мен қызметі
арасындағы байланысты
сипаттауда қателіктер жібереді
Тамыр мен сабақтың
құрылысын және қызметін
дұрыс анықтайды
Жануарларда заттар
тасымалына қатысатын
мүшелерді анықтайды
Жануарларда заттар
тасымалына қатысатын
мүшелерді анықтауда қиналады
Жануарларда заттар тасымалына
қатысатын мүшелерді анықтауда
/ ерекшелігін сипаттау кезінде
қателіктер жібереді
Жануарларда заттар
тасымалына қатысатын
мүшелерді дұрыс анықтайды
18
«Тірі ағзалардың қоректенуі» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Оқу мақсаты 7.1.2.1 Жапырақтың ішкі құрылысын сипаттау, құрылысы
мен қызметі арасындағы өзара байланысты түсіндіру
7.1.2.2 Фотосинтезге қажетті жағдайларды зерттеу
Бағалау критерийі Білім алушы
• Жапырақтың ішкі құрылымдарын және олардың
қызметін анықтайды
• Фотосинтезге қажетті жағдайларды анықтайды
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Қолдану
Орындау уақыты 15 минут
Тапсырма
1. Суретте жапырақтың ішкі құрылысы бейнеленген.
(а) Жапырақтың ішкі құрылымдарының атауын кестеге толтырыңыз.
(b) Төмендегі құрылымдардың қызметін сипаттаңыз.
№ Құрылымы Қызметі
1234
2. (a) Фотосинтез құбылысының реакция теңдеуін жазыңыз.
_____________________________________________________________________________
(b) Фотосинтезге әсер етуші факторларды сипаттаңыз.
_____________________________________________________________________________
19
Бағалау критерийі Тапсырма

Дескриптор Балл
Білім алушы
Жапырақтың ішкі
құрылымдарын және
олардың қызметін
анықтайды
1 суретке қарап, бірінші құрылымды жазады; 1
суретке қарап, екінші құрылымды жазады; 1
суретке қарап, үшінші құрылымды жазады; 1
суретке қарап, төртінші құрылымды
жазады;
1
бірінші құрылымның қызметін жазады; 1
екінші құрылымның қызметін жазады; 1
үшінші құрылымның қызметін жазады; 1
төртінші құрылымның қызметін жазады; 1
Фотосинтезге қажетті
жағдайларды
анықтайды
2 фотосинтез құбылысының реакция
теңдеуін жазады;
1
фотосинтезге әсер етуші ішкі факторларды
сипаттайды;
1
фотосинтезге әсер етуші сыртқы
факторларды сипаттайды.
1
Барлығы 11
20
«Тірі ағзалардың қоректенуі» бөлімі бойынша
жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика
Білім алушының аты-жөні__________________________________________
Бағалау критерийі Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен Орташа Жоғары
Жапырақтың ішкі
құрылымдарын және олардың
қызметін анықтайды
Жапырақтың ішкі
құрылымдарын және олардың
қызметін анықтауда қиналады
Жапырақтың ішкі құрылысының
бірінші / екінші / үшінші /
төртінші құрылымының атауын /
қызметін жазуда қателіктер
жібереді
Жапырақтың ішкі құрылымдарын
және олардың қызметін
анықтайды
Фотосинтезге қажетті
жағдайларды анықтайды
Фотосинтезге қажетті
жағдайларды сипаттауда
қиналады
Фотосинтез теңдеуін / ішкі /
сыртқы факторларды жазуда
қателіктер жібереді
Фотосинтезге қажетті
жағдайларды дұрыс сипаттайды
21
«Тыныс алу» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Оқу мақсаты 7.1.4.2 Анаэробты және аэробты тыныс алу типтерін
ажырату
7.1.4.4 Омыртқасыз және омыртқалы жануарлардың
тыныс алу мүшелерін салыстыру
7.1.4.5 Адамның тыныс алу мүшелерінің құрылыс
ерекшеліктерін танып білу
Бағалау критерийі Білім алушы
• Анаэробты және аэробты тыныс алу типтерін
салыстырады
• Омыртқасыз және омыртқалы жануарлардың тыныс
алу мүшелерін ажыратады
• Адамның тыныс алу мүшелерінің құрылыс
ерекшеліктерін анықтайды
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Қолдану
Орындау уақыты 15 минут
Тапсырма
1. (а) 1 суретті пайдалана отырып неліктен ауыр жаттығулар орындау кезінде аэробты тыныс
алумен бірге анаэробты тыныс алу жүретінін түсіндіріңіз.
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(b) Анаэробты және аэробты тыныс алудың ұқсастықтары мен айырмашылықтарын
түсіндіріңіз.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
22
2. Суретті қарастырыңыз.
А В
Жануарлардың тыныс алу мүшелері
(а) В әріпімен берілген тыныс алу мүшесі жануарлардың қандай типіне тән екенін
анықтаңыз.
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(b) А және В әріптерімен берілген жануарлардың тыныс алу мүшелерін сипаттаңыз.
А В
3. Суреттен адамның тыныс алу мүшелерін атаңыз.
1.
2.
3.
4.
5.
23
Бағалау критерийі Тапсырма

Дескриптор Балл
Білім алушы
Анаэробты және
аэробты тыныс алу
типтерін салыстырады
1 ауыр жаттығу кезіндегі анаэробты тыныс
алуды түсіндіреді;
1
ауыр жаттығу кезіндегі аэробты тыныс
алуды түсіндіреді;
1
анаэробты және аэробты тыныс алудың
ұқсастықтарын түсіндіреді;
1
анаэробты және аэробты тыныс алудың
айырмашылықтарын түсіндіреді;
1
Омыртқасыз және
омыртқалы
жануарлардың тыныс
алу мүшелерін
ажыратады
2 жануарлар типін анықтайды; 1
А әрпімен берілген тыныс алу мүшесінің
ерекшеліктерін жазады;
1
В әрпімен берілген тыныс алу мүшесінің
ерекшеліктерін жазады;
1
Адамның тыныс алу
мүшелерінің құрылыс
ерекшеліктерін
анықтайды
3 1 және 2 сандарымен берілген мүшелердің
атауын жазады;
1
3 және 4 сандарымен берілген мүшелердің
атауын жазады;
1
5 санымен берілген мүшенің атауын
жазады;
1
Барлығы 10
24
«Тыныс алу» бөлімі бойынша
жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика
Білім алушының аты-жөні __________________________________________
Бағалау критерийі Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен Орташа Жоғары
Анаэробты және аэробты тыныс
алу типтерін салыстырады
Анаэробты және аэробты тыныс
алу типтерін ажырату және
ұқсастықтары мен
айырмашылығын анықтауда
қиналады
Анаэробты / аэробты тыныс алу
типтерін түсіндіруде /
ұқсастықтары / айырмашылығын
анықтауда қателіктер жібереді
Анаэробты және аэробты тыныс
алу типтерін дұрыс ажыратады,
ұқсастықтары мен
айырмашылығын анықтайды
Омыртқасыз және омыртқалы
жануарлардың тыныс алу
мүшелерін ажыратады
Омыртқасыз және омыртқалы
жануарлардың тыныс алу
мүшелерін анықтауда,
мүшелерді салыстыруда
қиналады
Омыртқасыз / омыртқалы
жануарлардың тыныс алу
мүшелерін анықтауда қателіктер
жібереді
Омыртқасыз және омыртқалы
жануарлардың тыныс алу
мүшелерін анықтайды, дұрыс
салыстырады
Адамның тыныс алу
мүшелерінің құрылыс
ерекшеліктерін анықтайды
Адамның тыныс алу
мүшелерінің құрылысын
анықтауда қиналады
Адамның тыныс алу
мүшелерінің құрылысын
анықтауда қателіктер жібереді
Адамның тыныс алу мүшелерінің
құрылысын анықтайды
25
3-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМА
«Бөліп шығару» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Оқу мақсаты 7.1.5.1 Ағзалардың тіршілік әрекетінде бөліп шығарудың
маңыздылығын түсіндіру
7.1.5.2 Өсімдіктердегі бөліп шығару ерекшеліктерін зерттеу
Бағалау критерийі Білім алушы
• Ағзалардың бөліп шығару үдерісін зерделейді
• Өсімдіктердегі бөліп шығару ерекшеліктерін сипаттайды
Ойлау дағдыларының
деңгейлері
Жоғары деңгей дағдылары
Орындау уақыты: 15 минут
Тапсырма
1. Төмендегі сұрақтарға жауап беріңіз.
(а) Экскреция дегеніміз не?
_____________________________________________________________________________
(b) Экскрецияның ағза үшін маңызы қандай?
_____________________________________________________________________________
(с) Мүшелер мен зат алмасудың соңғы өнімдерін сәйкестендіріңіз.
Мүшелер Зат алмасудың соңғы өнімдері
1 Өкпе
2 Бауыр
3 Бүйрек
4 Тері
5 Лептесіктер
А. Несепнәр (мочевина), зәр, несеп қышқылы, аммиак
В. СО2
С. Су, тұз
D. О2
Е. Өт пигменттері
2. Өсімдіктердің бөліп шығару мүшелері кестесін толтырыңыз.
Бөліп шығару мүшелері Өнімдері Өнімдер сипаттамалары
Гидатодтар
Шірнеліктер
Асқорыту бездері
Шайыр жолдары / Безді түктер
26
Бағалау критерийі Тапсырма

Дескриптор Балл
Білім алушы
Ағзалардың бөліп
шығару үдерісін
зерделейді
1 экскреция ұғымына анықтама береді; 1
экскрецияның ағза үшін маңызын
сипаттайды;
1
өкпенің соңғы өнімін анықтайды; 1
бауырдың соңғы өнімін анықтайды; 1
бүйректің соңғы өнімін анықтайды; 1
терінің соңғы өнімдерін анықтайды; 1
лептесіктің соңғы өнімін анықтайды; 1
Өсімдіктердегі бөліп
шығару ерекшеліктерін
сипаттайды
2 гидатодтардың өнімдерін анықтайды
және сипаттамасын жазады;
1
шірнеліктердің өнімдерін анықтайды
және сипаттамасын жазады;
1
асқорыту бездерінің өнімдерін
анықтайды және сипаттамасын жазады;
1
шайыр жолдары/ безді түктерінің
өнімдерін анықтайды және
сипаттамасын жазады.
1
Барлығы 11
27
«Бөліп шығару» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға
арналған рубрика
Білім алушының аты-жөні __________________________________________
Бағалау критерийі Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен Орташа Жоғары
Ағзалардың бөліп шығару
үдерісін зерделейді
Экскреция ұғымына анықтама
беруде, маңызын сипаттауда,
мүшелер мен өнімдерді
сәйкестендіруде қиналады
Экскреция ұғымына анықтама
беруде / маңызын сипаттауда /
өкпемен бауырдың / бүйректің / тері
мен лептесіктің соңғы өнімдерін
анықтауда қателіктер жібереді
Экскреция ұғымына анықтама
береді, маңызын сипаттайды,
мүшелер мен өнімдерді
сәйкестендіреді
Өсімдіктердегі бөліп шығару
ерекшеліктерін сипаттайды
Өсімдіктердегі бөліп шығару
ерекшеліктерін сипаттауда
қиналады
Гидатодтардың / шірнеліктердің /
асқорыту бездерінің / шайыр
жолдарының өнімдерін анықтауда
және сипаттамасын жазуда
қателіктер жібереді
Өсімдіктердегі бөліп шығару
ерекшеліктерін дұрыс сипаттайды
28
«Қозғалыс» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Оқу мақсаты 7.1.6.1 Өсімдіктердің қозғалу себептерін түсіндіріп,
қозғалыстың маңызын сипаттау
7.1.6.2 Жарықтың өсімдіктер дамуына әсерін түсіндіру
7.1.6.3 Өсімдіктердегі фотопериодизм рөлін сипаттау
7.1.6.4 Омыртқасыз және омыртқалы жануарлардың
қозғалыс мүшелерін салыстыру
Бағалау критерийі Білім алушы
• Өсімдіктердің қозғалу себептерін және қозғалыстың
маңызын түсіндіреді
• Жарықтың өсімдіктер дамуына әсерін сипаттайды
• Өсімдіктердегі фотопериодизм рөлін түсіндіреді
• Омыртқасыз және омыртқалы жануарлардың қозғалыс
мүшелерін ажыратады
Ойлау дағдыларының
деңгейлері
Қолдану
Орындау уақыты 20 минут
Тапсырма
1. Суретті қарастырыңыз.
(а) Осы құбылысты сипаттаңыз.
_____________________________________________________________________________
(b) Осы құбылыстың өсімдіктер тіршілігіндегі маңызын түсіндіріңіз.
_____________________________________________________________________________
29
2. Фототропизм түрлерін және өсімдіктің қандай мүшелеріне тән екенін анықтаңыз.
Фототропизм түрлері Мысал / өсімдік мүшесі
3. Өсімдіктердегі фотопериодизм құбылысын сипаттаңыз. Өсімдіктердегі фотопериодизм
құбылысына мысал келтіріңіз.
4. Төменде берілген ағзалардың қаңқа типтерін (гидростатикалық, эндоскелет, экзоскелет)
ажыратыңыз.
Бағалау критерийі Тапсырма

Дескриптор Балл
Білім алушы
Өсімдіктердің қозғалу
себептерін және
қозғалыстың маңызын
түсіндіреді
1 өсімдіктердің қозғалыс себептерін
түсіндіреді;
1
өсімдіктердегі қозғалыстың маңызын
сипаттайды;
1
Жарықтың өсімдіктер
дамуына әсерін
сипаттайды
2 фототропизм түрлерін ажыратады; 1
фототропизм түрлерінің өсімдік
мүшелеріне әсерін анықтайды;
1
Өсімдіктердегі
фотопериодизм рөлін
түсіндіреді
3 өсімдіктердегі фотопериодизм
құбылысын сипаттайды;
1
өсімдіктердегі фотопериодизм
құбылысына мысал келтіреді;
1
Омыртқасыз және
омыртқалы
жануарлардың қозғалыс
мүшелерін ажыратады
4 экзоскелет тән ағзаларды анықтайды; 1
эндоскелет тән ағзаларды анықтайды; 1
гидростатикалық қаңқасы бар
ағзаларды анықтайды.
1
Барлығы 9
30
«Қозғалыс» бөлімі бойынша
жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика
Білім алушының аты-жөні __________________________________________
Бағалау критерийі Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен Орташа Жоғары
Өсімдіктердің қозғалу
себептерін және қозғалыстың
маңызын түсіндіреді
Өсімдіктердің қозғалыс
себептерін түсіндіріп,
қозғалыстың маңызын
сипаттауда қиналады
Өсімдіктердің қозғалыс
себептерін түсіндіруде /
маңызын сипаттауда қателіктер
жібереді
Өсімдіктердің қозғалыс себептерін
түсіндіріп, қозғалыстың маңызын
дұрыс сипаттайды
Жарықтың өсімдіктер дамуына
әсерін сипаттайды
Фототропизм түрлерін, оның
өсімдіктер мүшелеріне әсерін
түсіндіруде қиналады
Фототропизм түрлерін /
өсімдіктер мүшелеріне әсерін
түсіндіруде қателіктер жібереді
Фототропизм түрлерін, оның
өсімдіктер мүшелеріне әсерін
түсіндіреді
Өсімдіктердегі фотопериодизм
рөлін түсіндіреді
Өсімдіктердегі фотопериодизм
құбылысын түсіндіруде
қиналады
Өсімдіктердегі фотопериодизм
ұғымын түсіндіруде / мысал
келтіруде қателіктер жібереді
Өсімдіктердегі фотопериодизм рөлін
дұрыс сипаттайды
Омыртқасыз және омыртқалы
жануарлардың қозғалыс
мүшелерін ажыратады
Омыртқасыз және омыртқалы
жануарлардың қаңқа типтерін
анықтауда қиналады
Сыртқы / ішкі / гидростатикалық
қаңқа типтерін анықтауда
қателіктер жібереді
Омыртқасыз және омыртқалы
жануарлардың қозғалыс мүшелерін
дұрыс анықтайды
31
«Координация және реттелу» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Оқу мақсаты 7.1.7.2 Жүйке жүйесінің қызметін және құрылымдық
компоненттерін атау
7.1.7.3 Жүйке жасушасының компоненттерін атау
7.1.7.5 Рефлекстік доғаны зерттеу
Бағалау критерийі Білім алушы
• Жүйке жүйесінің қызметін және құрылымдық
компоненттерін анықтайды
• Нейронның компоненттерін
анықтайды
• Рефлекстік доғаның өту
жолын сипаттайды
Ойлау дағдыларының
деңгейлері
Білу және түсіну
Қолдану
Орындау уақыты 15-20 минут
Тапсырма
1. Төмендегі берілген сөйлемдерді аяқтаңыз.
(а) Жүйке жүйесінің қызметі _________________________________________
(b) Жүйке жүйесін құрайтын құрылымдарды атаңыз.
______________________________________________________________________
2. Суреттен жүйке жасушасының компоненттерін анықтап, кесте толтырыңыз.
3. Суретті қарастырыңыз. Рефлекстік доға арқылы жүйке импульсының таралуын
сипаттаңыз.
12345
32
Бағалау критерийі Тапсырма

Дескриптор Балл
Білім алушы
Жүйке жүйесінің қызметін
және құрылымдық
компоненттерін
анықтайды
1 жүйке жүйесінің қызметін түсіндіреді; 1
жүйке жүйесін құрайтын
компоненттерді атайды;
1
Жүйке жасушасының
компоненттерін атайды
2 жүйке жасушасының қысқа өсіндісін
атайды;
1
жүйке жасушасының ұзын өсіндісін
атайды;
1
жүйке жасушасының денесіндегі
негізгі бөлігін атайды;
1
жүйке жасушасының денесіндегі
сұйық бөлігін атайды;
1
жүйке жасушасы талшықтарының
ортаңғы қабықшасын атайды;
1
Рефлекстік доғаны
сипаттайды
3 рефлекстік доғаның рецепторлық
бөлімін сипаттайды;
1
рефлекстік доғаның ақпаратты талдау
бөлімін сипаттайды;
1
рефлекстік доғаның тітіркенуге жауап
қату бөлімін сипаттайды;
1
рефлекстік доғаның құрылымдарын
атайды.
1
Барлығы 11
33
«Координация және реттелу» бөлімі бойынша
жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика
Білім алушының аты-жөні __________________________________________
Бағалау критерийі Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен Орташа Жоғары
Жүйке жүйесінің қызметін және
құрылымдық компоненттерін
анықтайды
Жүйке жүйесінің қызметін және
құрылымдық компоненттерін
анықтауда қиналады
Жүйке жүйесінің қызметін /
құрайтын құрылымдарды
анықтауда қателіктер жібереді
Жүйке жүйесінің қызметін және
құрылымдық компоненттерін
дұрыс атайды
Жүйке жасушасының
компоненттерін атайды
Жүйке жасушасының
компоненттерін атауда қиналады
Жүйке жасушасының ұзын /
қысқа өсіндісін / денесіндегі
негізгі / сұйық бөлімін /
талшықтардағы ортаңғы
қабықшасын атауда қателіктер
жібереді
Жүйке жасушасының
компоненттерін дұрыс атайды
Рефлекстік доғаның өту жолын
сипаттайды
Рефлекстік доғаны сипаттауда
қиналады
Рефлекстік доғаның
рецепторлық / ақпаратты талдау /
тітіркенуге жауап беру
бөлімдерін сипаттауда /
құрылымдарын атауда қателіктер
жібереді
Рефлекстік доғаның өту жолын
дұрыс сипаттайды
34
4 -ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМА
«Тұқымқуалау мен өзгергіштік» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Оқу мақсаты 7.2.4.1 Адам ағзасындағы тұқым қуалайтын және тұқым
қуаламайтын белгілерді зерттеу
7.2.4.2 Белгілерді анықтаудағы гендердің рөлін түсіндіру
7.1.4.3 Хромосомадағы генетикалық ақпарат ДНҚ рөлін
түсіндіру
Бағалау критерийі Білім алушы
• Адам ағзасындағы тұқым қуалайтын және тұқым
қуаламайтын белгілерді анықтайды
• Белгілерді анықтаудағы гендердің рөлін анықтайды
• ДНҚ рөлін анықтайды
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Қолдану
Орындау уақыты 15-20 минут
Тапсырма
1. Жүре пайда болған және тұқым қуалайтын белгілерді сипаттаңыз. Кем дегенде 2
мысалдан келтіріңіз.
Жүре пайда болған белгілер Тұқым қуалайтын белгілер
2. (а) Суретті зер салып қараңыз. 1, 2, 3, 4 сандарымен берілген бөліктерді анықтаңыз.
(b) Ген ұғымын түсіндіріңіз.
(с) Үлкен кісілерден жиі еститін «Ата бабасының қанына тартқан» деген пікір
қаншалықты дұрыс. Ата-анадан баласына белгілер қалай беріледі?
35
3. Суретті қарастырыңыз.
(а) Неге ДНҚ «Тіршіліктің қос шиыршығы» дейді?
(b) ДНҚ жасушаның қай бөлігінде орналасқан?
Бағалау критерийі Тапсырма

Дескриптор Балл
Білім алушы
Адам ағзасындағы
тұқым қуалайтын және
тұқым қуаламайтын
белгілерді сипаттайды.
1 жүре пайда болған белгілерді ажыратады; 1
тұқым қуалайтын белгілерді ажыратады; 1
жүре пайда болған белгілерге мысалдар
келтіреді;
1
тұқым қуалайтын белгілерге мысалдар
келтіреді;
1
Белгілерді
анықтаудағы гендердің
рөлін сипаттайды.
2 1,2 сандарымен берілген бөліктерді
анықтайды;
1
3,4 сандарымен берілген бөліктерді
анықтайды;
1
ген ұғымын түсіндіреді; 1
белгілер қалай тұқымқуалайтынын
түсіндіреді;
1
ДНҚ рөлін анықтайды. 3 ДНҚ-ның құрылысын сипаттайды; 1
ДНҚ-ның орналасқан орнын анықтайды. 1
Барлығы 10
36
«Тұқымқуалау мен өзгергіштік» бөлімі бойынша
жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика
Білім алушының аты-жөні __________________________________________
Бағалау критерийі Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен Орташа Жоғары
Адам ағзасындағы тұқым
қуалайтын және тұқым
қуаламайтын белгілерді
сипаттайды.
Адам ағзасындағы тұқым
қуалайтын және тұқым
қуаламайтын белгілерді
анықтауда қиналады
Адам ағзасындағы тұқым
қуалайтын / тұқым қуаламайтын
белгілерді анықтауда / мысал
келтіруде қателіктер жібереді
Адам ағзасындағы тұқым
қуалайтын және тұқым
қуаламайтын белгілерді дұрыс
сипаттайды
Белгілерді анықтаудағы
гендердің рөлін түсіндіреді.
Белгілерді анықтаудағы
гендердің рөлін түсіндіруде
қиналады
Сурет бойынша хромосоманы /
ДНҚ–ны / генді / нуклеин
қышқылын анықтауда / ген
ұғымын / белгілер қалай тұқым
қуалайтынын түсіндіруде
қателіктер жібереді.
Белгілерді анықтаудағы
гендердің рөлін түсіндіреді
ДНҚ рөлін түсіндіреді. Хромосомадағы генетикалық
ақпарат ДНҚ –ны сипаттауда
қиналады
Хромосомадағы генетикалық
ақпарат ДНҚ –ның құрылысын
сипаттауда / орналасқан орнын
анықтауда қателіктер жібереді.
Хромосомадағы генетикалық
ақпарат ДНҚ –ны сипаттайды
37
«Көбею. Өсу және даму» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Оқу мақсаты 7.2.1.1 Өсімдіктердің жынысты және жыныссыз көбеюін
сипаттау
7.2.1.3 Өздігінен және айқас тозаңданудың
артықшылықтарын сипаттау
7.2.1.4 Гүлді өсімдіктердегі қосарлы ұрықтанудың маңызын
сипаттау
7.2.3.4 Жануарлардағы тура және түрленіп даму типтерін
салыстыру
Бағалау критерийі Білім алушы
• Өсімдіктердің жынысты және жыныссыз көбею
тәсілдерін салыстырады
• Өздігінен және айқас тозаңданудың
артықшылықтарын анықтайды
• Гүлді өсімдіктердегі қосарлы ұрықтанудың
маңызын түсіндіреді
• Жануарлардағы тура және түрленіп даму типтерін
ажыратады
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Қолдану
Орындау уақыты: 20 минут
Тапсырма
1. Суретте қырықжапырақтың тіршілік айналымы бейнеленген.
(а) Суретті пайдалана отырып, қырықжапырақтың тіршілік циклін ретімен жазыңыз.
(b) Қырықжапырақтың гаметофиті мен спорофиті қай сандармен белгіленген?
(c) Ұрықтану қай жерде жүзеге асады?
38
2. (а) Суреттен айқас тозаңдану мен өздігінен тозаңдануды анықтаңыз.
(b) Өздігінен және айқас тозаңданатын өсімдіктердің ерекшелігін сипаттаңыз.
Өздігінен тозаңдану Айқас тозаңдану
3. Гүлді өсімдіктердегі қосарлы ұрықтанудың маңызын сипаттаңыз.
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
4. Төмендегі ағзалардың даму түрлерін ажыратыңыз.
а b
39
Бағалау критерийі Тапсырма

Дескриптор Балл
Білім алушы
Өсімдіктердің жынысты
және жыныссыз көбею
тәсілдерін салыстырады
1 қырықжапырақтың тіршілік
айналымын сипаттайды;
1
суреттен қырықжапырақтың
гаметофит кезеңін анықтайды;
1
суреттен қырықжапырақтың
спорофит кезеңін анықтайды;
1
қырықжапырақтың ұрықтану
ерекшелігін анықтайды;
1
Өздігінен және айқас
тозаңданудың
артықшылықтарын
сипаттайды
2 суреттен айқас тозаңданудың түрін
анықтайды;
1
суреттен өздігінен тозаңданудың
түрін анықтайды;
1
өздігінен тозаңданатын
өсімдіктердің ерекшеліктерін
сипаттайды;
1
айқас тозаңданатын өсімдіктердің
ерекшеліктерін сипаттайды;
1
Гүлді өсімдіктердегі
қосарлы ұрықтанудың
маңызын түсіндіреді
3 гүлді өсімдіктердегі қосарлы
ұрықтанудың маңызын түсіндіреді;
1
Жануарлардағы тура және
түрленіп даму типтерін
ажыратады
4 тура даму түрін анықтайды; 1
түрленіп даму түрін анықтайды. 1
Барлығы 11
40
«Көбею. Өсу және даму» бөлімі бойынша
жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика
Білім алушының аты-жөні: __________________________________________
Бағалау критерийі Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен Орташа Жоғары
Өсімдіктердің жынысты
және жыныссыз көбею
тәсілдерін салыстырады
Өсімдіктердің жынысты және
жыныссыз көбею тәсілдерін
салыстыруда қиналады
Қырықжапырақ мысалында
өсімдіктердің тіршілік айналымын
сипаттауда / жыныссыз / жынысты
ұрпағын/ ұрықтану жүретін
құрылымды анықтауда қателіктер
жібереді
Өсімдіктердің жынысты және
жыныссыз көбею тәсілдерін
дұрыс салыстырады
Өздігінен және айқас
тозаңданудың
артықшылықтарын
сипаттайды
Өздігінен және айқас
тозаңдануды, өздігінен және айқас
тозаңданатын өсімдіктерге тән
ерекшеліктерін сипаттауда
қиналады
Өздігінен / айқас тозаңданудың
түрін анықтауда / өздігінен / айқас
тозаңданатын өсімдіктерге тән
ерекшеліктерін сипаттауда
қателіктер жібереді
Өздігінен және айқас
тозаңдануды, өздігінен және
айқас тозаңданатын өсімдіктерге
тән ерекшеліктерін дұрыс
сипаттайды
Гүлді өсімдіктердегі қосарлы
ұрықтанудың маңызын
түсіндіреді
Гүлді өсімдіктердегі қосарлы
ұрықтанудың маңызын
түсіндіруде қиналады
Гүлді өсімдіктердегі қосарлы
ұрықтанудың маңызын
түсіндіруде қателіктер жібереді
Гүлді өсімдіктердегі қосарлы
ұрықтанудың маңызын дұрыс
түсіндіреді
Жануарлардағы тура және
түрленіп даму типтерін
ажыратады
Жануарлардағы тура және
түрленіп даму типтерін
салыстыруда қиналады
Тура / түрленіп даму түрлерін
анықтауда қателіктер жібереді
Жануарлардағы тура және
түрленіп даму типтерін дұрыс
салыстырады
41
«Микробиология және биотехнология»
бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Оқу мақсаты 7.4.3.1 Бактериялар формаларының әртүрлілігін сипаттау
7.4.3.2 Ірімшік және йогурт өндірісін зерттеу
Бағалау критерийі Білім алушы
• Бактерия формаларын анықтайды
• Ірімшік және йогурт өндірісін зерделейді
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Білу және түсіну
Жоғарғы деңгей дағдылары
Орындау уақыты 15 минут
Тапсырма
1. (a) Микробиология ғылымы нені зерттейді?
A. Жануарлардың тіршілік әрекетін.
B. Қарапайымдардың тіршілік әрекетін.
C. Жай көзге көрінбейтін ағзалардың тіршілік әрекетін.
D. Өсімдіктердің тіршілік әрекетін.
(b) Төмендегі суреттерден бактериялардың формаларын анықтаңыз.
2. Суретте йогурт дайындау үдерісі бейнеленген.
(а) Суретті пайдаланып, йогурт дайындау үдерісін сипаттаңыз.
(b) Йогурт әзірлеу кезінде сүттің температурасы 42oC болғанда ғана ұйытқыны
қосады, неліктен?
(с) Ұйытқы араласқан қоспаны бөлме температурасында бір тәулікке қалдырады.
Неліктен қоспаны тоңазытқышқа қалдыруға болмайды?
42
Бағалау критерийі Тапсырма

Дескриптор Балл
Білім алушы
Бактерия формаларын
анықтайды
1 микробиология ғылымының зерттеу
объектілерін анықтайды;
1
суреттегі бактерия формаларын
анықтайды;
1
Ірімшік және йогурт
өндірісін зерделейді
2 йогурт дайындау кезіндегі кезеңдерді
сипаттайды;
1
үшінші кезеңнің себебін түсіндіреді; 1
төртінші кезеңнің себебін түсіндіреді. 1
Барлығы 5
43
«Микробиология және биотехнология» бөлімі бойынша
жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика
Білім алушының аты-жөні __________________________________________
Бағалау критерийі Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен Орташа Жоғары
Бактерия формаларын
анықтайды
Бактерия формаларын
анықтауда қиналады
Микробиология ғылымының зерттеу
объектілерін анықтауда /
бактериялар формаларының
әртүрлілігін сипаттауда қателеседі
Бактерия формаларын анықтайды
Ірімшік және йогурт өндірісін
зерделейді
Ірімшік және йогурт өндірісін
зерделеуде қиналады
Ірімшік және йогурт өндірісін
сипаттауда/ үшінші / төртінші
кезеңін түсіндіруде қателіктер
жібереді
Ірімшік және йогурт өндірісін
зерделейді
44

Комментарии:
Сабақ жоспарлары барлық пәннен ҚМЖ, ОМЖ, ҰМЖ | Планы КСП ССП ДСП
Электронная почта: [email protected] Ватсап: 8(707) 403-01-01 © 2020-2021